Privacy & Algemene Voorwaarden

Uiteraard respecteren wij uw privacy ! 

Vers Vlees Liefde Vrijheid zal nooit gegevens verstrekken via deze webshop aan derden verkopen dan wel misbruiken voor commerciële doeleinden. 

Uw gegevens dienen louter ter afhandeling van de geplaatste bestellingen. 
U kunt met een gerust gevoel uw bestelling plaatsen. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op: 0031 610141559

Algemene voorwaarden van: 
Scarlett Muller
Rijksweg 16
6295 AN Lemiers
Nederland 

Tel.nr.: 0031 610141559

Vers Vlees Liefde Vrijheid wordt vertegenwoordigd door Scarlett Muller

Levertijden en leveringsvoorwaarden 
Je bestelling proberen wij z.s.m. bij je af te leveren, uiterlijk binnen 14 dagen. 
Mocht de levertijd van het bestelde product afwijken, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Prijzen 
Alle vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW en aangeduid in de valuta EURO. 

Algemene Voorwaarden 
1. Op de door Vers Vlees Liefde Vrijheid gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing, 

Aanbiedingen 
2. De aanbiedingen die bij Vers Vlees Liefde Vrijheid worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend. 

Zekerheidstelling 
3.Vers Vlees Liefde Vrijheid is echter steeds gerechtigd om van opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van deo vereenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld 

Leveringen 
4. De levertijden vermeld bij Vers Vlees Liefde Vrijheid zijn bij benadering, en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. Marjons Petfood is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van Vers Vlees Liefde Vrijheid of zijn leverancier(s). 

Retour zenden 
5. Terugzenden geldt alleen voor de producten die niet aan een houdbaarheidsdatum vast zitten. Voor de houdbare producten geldt een bedenktijd van 7 kalenderdagen. De bedenktijd gaat in op het moment dat je het product ontvangt. Men mag het product binnen deze periode terugsturen (terugzendrecht) zonder een reden op te geven. Wij betalen de aankoopprijs + de eventuele verzendkosten binnen 14 dagen terug. De retoursverzendkosten zijn voor rekening van de klant. 
Diepvriesproducten kunnen wij om hygiënische redenen niet retour nemen. 

Overmacht 
6. Vers Vlees Liefde Vrijheid kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door Vers Vlees Liefde Vrijheid gemaakte kosten. 

Vervoer 
7. Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Vers Vlees Liefde Vrijheid. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Vers Vlees Liefde Vrijheid voor wat betreft het geleverde te vervallen. 

Reclames 
8. Vers Vlees Liefde Vrijheid kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij Vers Vlees Liefde Vrijheid ingekochte producten en/of diensten. 

9. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij Vers Vlees Liefde Vrijheid dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door Vers Vlees Liefde Vrijheid gegrond wordt geacht zal Vers Vlees Liefde Vrijheid per geval bekijken hoe e.e.a. op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant. 

Betaling van de producten 
10. Er dient altijd vooraf betaald te worden. Uitzondering hierop is als men overlegd heeft met Vers Vlees Liefde Vrijheid om de betaling achteraf te mogen betalen. Of de betaling geschied tijdens het ophalen van het product. 

Wanprestatie klanten 
11. Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is Vers Vlees Liefde Vrijheid gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen. 
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door Vers Vlees Liefde Vrijheid te maken kosten ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van Vers Vlees Liefde Vrijheid ten laste worden gelegd aan de klant. 
De klant is over hetgeen verschuldigd aan Vers Vlees Liefde Vrijeheid wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is. 

Toepasselijk recht 
12. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. 

Alle typefouten zijn voorbehouden! 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2022 Vers vlees Liefde Vrijheid | sitemap | rss